Tarieven 2020

Kennisgeving aan de cliënt van de kosten en erelonen van COMITIUS – exclusief BTW

COMITIUS is de groepering van advocaten bestaande uit advocaat Gert Verreyt met KBO 0890.976.375, advocatenkantoor BV Mols Freddy met KBO 0893.498.870 en advocaat Thomas Van Bourgognie met KBO 0563.434.594.

CLIENT is de natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de dienstverlening van COMITIUS.

De DIENSTVERLENING van COMITIUS kan onder meer bestaan uit adviesverlening, onderhandelingen, vertegenwoordiging voor de rechtbank, bijstand bij procedures, optreden als lasthebber enzoverder. Het voorwerp van de dienstverlening wordt bij aanvang van de werkzaamheden vastgelegd en kan indien nodig worden aangepast tijdens de verdere uitvoering.  Deze vaststelling, aanpassing of uitbreiding gebeurt vormvrij en kan onder meer blijken uit het betalen van de gevraagde provisies of facturen. 

De staat van kosten en erelonen van een advocaat bevat 3 elementen: de kantoorkosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

1. Kantoorkosten – gerechtskosten en uitgaven

De kosten van de advocaat worden als volgt berekend: 

Kosten forfaitair : 

– Opening van dossier: 50,00 EUR – (omvat alle kleine vaste kantoorkosten, zoals -niet limitatief- vaste aansluitingskosten voor nationale en internationale telefonie, nationale en internationale telefax, e-mailsystemen, dossiermap, etikettering, aanmaken van dossierfiches, aanmaken van digitaal dossier) Recurrente cliënten (meer dan 3 lopende dossiers) betalen geen kosten dossieropening en kunnen gebeurlijk in onderling overleg procentuele kortingen op de erelonen genieten.

– Uitgaande correspondentie :

  • per gewone nationale post en per pagina: 10,00 EUR (idem per telefax en idem brief per e-mail)
  • per gewone internationale post en per pagina: 10,00 EUR 
  • per aangetekend schrijven nationaal en internationaal: + 7,00 EUR
  • per e-mail (zonder brief): 5,00 EUR 

– Reiskosten: per gereden kilometer vanaf kantoor 0,65 EUR; rechtbanken of afspraken in Turnhout: geen verplaatsingskosten 

– Parkeerkosten: (1 op 1); rechtbanken of afspraken in Turnhout: geen parkingkosten 

– Kopiekosten: per pagina 0,20 EUR (doch pas vanaf 15 kopies) – copy plannen of kleurenkopies: doorrekening externe kost

– Dactylografische procedurestukken: per pagina 10,00 EUR (deze laatste omvattende -niet limitatief- bijvoorbeeld een dagvaarding, een verzoekschrift, conclusies, memories, … )

Kosten niet-forfaitair: 

Omvattende alle gerechtskosten en effectief door de advocaat te maken kosten  (zoals bijvoorbeeld -niet limitatief- alle gerechtsdeurwaarderkosten, rolrechten, griffie- en registratierechten, kosten uitgifte vonnis, kosten van vertaling,…). 

Deze kosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat desgevallend heeft moeten voorschieten aan derden, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en worden 1 op 1 doorgerekend aan de cliënt, zonder enige extra commissie of meerkost anderszins.

2. Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Tenzij anders overeengekomen worden de door COMITIUS geleverde prestaties aangerekend op basis van een uurtarief per gepresteerde tijdseenheden.  Het uurtarief wordt bepaald in functie van de ervaring en kennis van onze advocaten.  Het tarief kan tussentijds worden aangepast als gevolg van bepaalde factoren zoals onder meer het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, spoedeisendheid van bepaalde prestaties, het behaalde resultaat, enzoverder. Het ereloon wordt berekend op basis van een uurtarief : duidelijk overeen te komen, in EUR (en steeds te verhogen met 21% BTW).  Zonder duidelijke afspraak komen partijen overeen dat de dienstverlening van COMITIUS geschiedt op basis van aanneming met vrij rekening (in regie) waarbij de cliënt zich verlaat op de partijbeslissing van COMITIUS.  De cliënt behoudt daarbij controlerecht.

• Erelonen forfaitair 

Uitgaande correspondentie (standaard): 

per gewone nationale/internationale al dan niet aangetekende post : 15 min. (idem per telefax); ofte 5 min. of 10 min. Ingeval van korte, beperkte correspondentie per e-mail : 5 min. 

(Voornoemd ereloon heeft, naast de effectief gepresteerde tijd voor het opmaken van de uitgaande correspondentie, eveneens o.m. betrekking op de opvolging en het klassement van verzend- en  ontvangstberichten (bij e-mail verkeer) en de opvolging en het klassement van de uitgaande correspondentie met agendering van de hernemingen en zittingen) 

Inkomende correspondentie: 5 min. (incl. verwerking)

Boekhoudkundige verrichtingen met derdenrekening of zichtrekening :  kosteloos

Geacht inbegrepen in tijdbesteding briefwisseling  (Omvattende de opvolging, behandeling en verwerking van de derdengelden)

• Erelonen niet-forfaitair aan basis-uurtarief 

Dit betreft het ereloon voor alle prestaties buiten de forfaitaire prestaties (zie hierboven) en hebben betrekking op bijvoorbeeld: niet-limitatief: telefonische contacten en besprekingen, tijd voor het opstellen van procedurestukken zoals bv. dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, alsook de tijd betreffende onderhandelingen, effectieve aanwezigheid op de rechtbank voor de behandeling van een dossier op de rechtbank bv. pleidooien incl. benodigde verplaatsingstijd, regelen uitstel, rolverzending, regelen van procedurekalender, inzage van het dossier op de griffie, inzake van verslagen op de griffie, studie van het dossier en nazicht van de stukken, … 

Afwijking 1

basis uurtarief : zaken / materies / prestaties die bijzondere specialisatie vereisen. Indien een afwijking op basis hiervan toepasselijk is, zal desomtrent steeds schriftelijk en voorafgaand daarover een akkoord tussen advocaat en cliënt bereikt worden. Bij gebreke daaraan wordt sowieso in voordeel van de cliënt het basistarief gehanteerd.

Afwijking 2

basis uurtarief: de zogenaamde abonnementen: o.a. incasso-dossiers betrekkelijk niet-geprotesteerde facturen, schoolrekeningen, … Zulke dossiers (inclusief opvolging standaard tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder) worden – behoudens zelf te financieren gerechtskosten –  geregeld via aanrekening van schadebeding, rechtsplegingsvergoeding en eventueel intresten, waardoor de cliënt volledige regeling bekomt van de integrale hoofdsom. Recurrente cliënten betalen geen kosten dossieropening en kunnen gebeurlijk in onderling overleg procentuele kortingen op de erelonen genieten.

Afwijking 3

basis uurtarief: ingeval de cliënt een rechtsplegingsvergoeding bekomt die hoger ligt dan de normaliter berekende kosten en erelonen, heeft de advocaat recht op deze rechtsplegingsvergoeding. Dit komt er dan nog steeds op neer dat de cliënt kosteloos geprocedeerd heeft.

3. Provisies

COMITIUS kan lopende de behandeling van de zaak naar eigen inzicht één of meerdere voorschotten vragen, dit al naargelang de aard, de duur en de complexiteit van het dossier. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan COMITIUS. 

In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. 

Protest tegen gevraagde tussenstaten of eindereloonstaten of tegen gevraagde voorschotten, dienen binnen 10 dagen na ontvangst ervan aangetekend te worden geprotesteerd en met vermelding van de reden waarom de cliënt niet akkoord kan gaan met de ereloonstaat of tussenstaat of het gevraagde voorschot.

4. Beëindiging dossiers

Zowel de cliënt als de COMITIUS kunnen ten allen tijde zonder schadevergoeding een einde maken aan de samenwerking. Alsdan wordt de eindafrekening opgemaakt tot aan de beëindiging van het dossier.  Op expliciet verzoek bezorgt COMITIUS dan ook de stukken van het dossier terug aan de cliënt. In het andere geval worden bij beëindiging van de behandeling van het dossier de stukken gedurende 5 jaar door de COMITIUS bewaard. Zodra deze periode is afgelopen, heeft COMITIUS het recht om het dossier en de stukken ervan te vernietigen.

***

Logo-Comitius

Kantoor Vosselaar

Vredelaan 20

2350 Vosselaar
mobile

+32 497 430 025

+32 14 47 83 22

advocaat

Advocaat Freddy Mols

BE 0893.498.870

Kantoor Turnhout

Begijnenstraat 17

2300 Turnhout

mobile

+32 498 577 211

+32 14 703 728

advocaat

Advocaat Gert Verreyt

BE 0890.976.375

advocaat

Advocaat Thomas Van Bourgognie

mobile

+32 494 70 59 79

BE 0563.434.594

Kantoor Geel

Vaartstraat 72

2440 Geel

mobile

+32 498 577 211

+32 14 703 728

advocaat

Advocaat Gert Verreyt

BE 0890.976.375

Openingsuren

Ma-Vrij: 8.30 - 18.00

CONSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK.

 

Telefonisch 24/7 bereikbaar!