Privacy- & Cookies

Privacybeleid – GDPR

  De cliënt bevestigt dat COMITIUS als beroepsbeoefenaar in het kader van privacyverklaring, transparante en verwerking van persoonsgegevens de nodige wettelijke verklaring heeft gedaan. COMITIUS waarborgt de privacy van de cliënt en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, volledig binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27.04.2016 (‘G.D.P.R.’) en de Privacywet dd. 08.12.1992.

  Dit brengt met zich mee dat COMITIUS in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn intern beschreven in de privacy verklaring waarvan de cliënt verklaart deze ontvangen en aanvaard te hebben;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • bijkomend vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als hij deze nodig zou hebben voor de afwijkende verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

  Ingeval de cliënt een rechtspersoon betreft, zijn de bepalingen uit dit artikel op overeenkomstige wijze van toepassing op de ondertekenende gemandateerde (o.a. zaakvoerder(s), bestuurder(s), gevolmachtigde(n), bedrijfsleider(s), …) wiens eigen persoonsgegevens dezelfde regeling ondergaan, met diens uitdrukkelijke toestemming.

  Indien de cliënt vragen heeft hierover kan contact genomen worden met info@comitius.be of op het algemeen nummer 014/70.37.28.

  COMITIUS geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, behoudens expliciete (en steeds schriftelijk herroepbare) toestemming van de cliënt of behoudens de institutionele overheidsdiensten benevens de specifieke beroepsinstanties van en voor advocaten (zoals stafhouder, tuchtoverheden, tegenstrevers,…) of andere overheidsadministraties (o.a. rechtbanken, administratieve rechtscolleges, erkende arbitrage-instellingen, , BTW, Rechtspersonen, FOD Financiën, Belgisch Staatsblad, Rechtbank van Koophandel, Handelsregister, REGSOL, Ondernemingsloketten, KBO, …).

  Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De cliënt geeft er uitdrukkelijk blijk van dat hij akkoord gaat met deze handelswijze en mededeling en uitwisseling van beschermde gegevens op deze wijze en aan deze bedoelde derden.

  De verstrekte gegevens worden niet aan (andere) derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden enkel verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  COMITIUS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  De gegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik behouden, dat omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 10 jaren moeten worden bijgehouden.

  De cliënt heeft in verband met de persoonsverwerking volgende (kosteloze) rechten:

  • Recht van bezwaar

  De cliënt kan zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan enkel tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van COMITIUS of van een derde, met opgave van de specifieke redenen.

  • Recht van inzage

  De cliënt kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van diens persoonsgegevens. Als dit het geval is, kan volgende informatie worden opgevraagd: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die bewaard worden, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van de gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

  • Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

  De cliënt kan vragen om alle volgens hem/haar onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen.

  • Recht op overdraagbaarheid

  De cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan COMITIUS heeft bezorgd, door deze in elektronische vorm te laten overdragen naar de cliënt (via het opgegeven e-mailadres) of naar een andere door de cliënt aangeduide verwerkingsverantwoordelijke.

  • Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

  In de gevallen voorzien door de GDPR, zal COMITIUS op separate en schriftelijke vraag van de cliënt overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

  • Recht op beperking van de verwerking

  De cliënt heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist (voor de duurtijd van de controle).
  • de verwerking van de persoonsgegevens door derden onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
  • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de overeengekomen doelen, maar de cliënt deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
  • de cliënt bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van de persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

  Ingeval van klacht over de verwerking van persoonsgegevens dient onverwijld contact te worden opgenomen met COMITIUS via verreyt@comitius.be of op het nummer 014/703.728 (t.a.v. Gert VERREYT). De cliënt heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (www.privacycommission.be).

   Cookiebeleid

    COMITIUS met maatschappelijke zetel te Drongen is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op de op deze site vermelde e-mailadressen @comitius.be.

    COMITIUS vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar  COMITIUS-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen.  COMITIUS wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op idc-law-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst COMITIUS u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren.  COMITIUS wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.  COMITIUS heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

    Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “COMITIUS-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die COMITIUS aanbiedt en die toegang geven tot COMITIUS content.

    Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

    COMITIUS kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante COMITIUS-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

    Wat zijn cookies precies?

    Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

    Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

    Hoe kan u het gebruik van cookies op COMITIUS-onlinediensten weigeren of beheren?

    U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

    Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die COMITIUS op zijn websites gebruikt.

    Gebruikte cookies

    Strikt noodzakelijke cookies:

    Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de COMITIUS-website en onze online diensten. COMITIUS gebruikt deze cookies om de volgende functionaliteiten te garanderen:

    1. de correcte werking van de website;
    2. het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
    3. een betere performantie.

    Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Je zou wel je browser zo kunnen instellen dat deze die cookies blokkeert of je ervoor waarschuwt, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken.

    • Naam: lang
    • Doel: Deze sessie cookie wordt gebruikt om de juiste taal in te stellen voor de site.
    • Domein: comitius.be
    • Vervaldatum: Einde van de sessie

    Functionele cookies:

    Deze cookies zijn nodig voor een optimale werking van de comitius-website en onze online diensten.

    • Naam: PHPSESSID
    • Doel: Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

    PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen jouw browser en de webserver waar deze website op gepubliceerd is. Zonder deze communicatie kan je de website niet lezen.

    • Domein: comitius.be
    • Vervaldatum: Bij het sluiten van de browser

    Statistische cookies:

    Statistische of analytische cookies verzamelen informatie over de manier waarop de COMITIUS-website en de online diensten worden gebruikt. COMITIUS kan dan analyses maken van deze informatie. Dankzij deze resultaten kan COMITIUS de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

    COMITIUS gebruikt derdepartijcookies voor analytische doeleinden. COMITIUS doet er alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze platformen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. COMITIUS stelde Google Analytics en Hotjar op een privacy-vriendelijke manier in (bijvoorbeeld IP-adressen zijn anoniem gemaakt). De resulterende statistieken en rapporten (die COMITIUS van de derde partij ontvangt) zijn voor COMITIUS niet terug te leiden tot een welbepaalde gebruiker.

    Google Analytics:

    • Naam: _ga
    • Doel: Deze cookie laat toe Gebruikers die de website bezoeken van elkaar te onderscheiden en dit zonder ons, in welke omstandigheden dan ook, toe te laten de identiteit van de Gebruiker te achterhalen.
    • Domein: comitius.be
    • Vervaldatum: 2 jaar
    • Naam: _gid
    • Doel: Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
    • Domein: comitius.be
    • Vervaldatum: 2 jaar
    Logo-Comitius

    Kantoor Vosselaar

    Vredelaan 20

    2350 Vosselaar
    mobile

    +32 497 430 025

    +32 14 47 83 22

    advocaat

    Advocaat Freddy Mols

    BE 0893.498.870

    Kantoor Turnhout

    Begijnenstraat 17

    2300 Turnhout

    mobile

    +32 498 577 211

    +32 14 703 728

    advocaat

    Advocaat Gert Verreyt

    BE 0890.976.375

    advocaat

    Advocaat Thomas Van Bourgognie

    mobile

    +32 494 70 59 79

    BE 0563.434.594

    Kantoor Geel

    Vaartstraat 72

    2440 Geel

    mobile

    +32 498 577 211

    +32 14 703 728

    advocaat

    Advocaat Gert Verreyt

    BE 0890.976.375

    Openingsuren

    Ma-Vrij: 8.30 - 18.00

    CONSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK.

     

    Telefonisch 24/7 bereikbaar!