Algemene Voorwaarden

Kennisgeving aan de cliënt van de betalingsvoorwaarden van COMITIUS – exclusief BTW

Elk niet op de vervaldag betaald factuurbedrag, waaronder provisies, zullen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten opbrengen aan 10% per jaar. Alsook is alsdan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale bedrag met een minimum van 125,00 EUR verschuldigd, dit alles onverminderd de ons in voorkomend geval toekomende rechtsplegingvergoedingen en gerechtskosten.
Ingeval van ook maar één vervallen doch onbetaalde factuur, worden alle andere facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar.

Derdengelden die bij COMITIUS aanwezig zijn in een dossier, kunnen aangewend worden ter compensatie van openstaande ereloonstaten of voorschotten of tussenstaten of nog te factureren erelonen of kantoorkosten. De cliënt wordt evident wel vooraf van deze compensatie verwittigd.

COMITIUS behoudt zich het recht voor om het verder verlenen van prestaties op te schorten met een redelijke termijn bij niet-tijdige betaling van de gevraagde ereloonstaten of gevraagde voorschotten. Eventueel kunnen zij in die omstandigheden ook hun dienstenverlening stopzetten.

De schulden zijn draagbaar. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Afdeling TURNHOUT (Rechtbanken van ANTWERPEN) bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

*** 

ANTI-WITWAS

COMITIUS is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en ter voorkoming van de financiering van het terrorisme.  Deze wet houdt een identificatieplicht en een meldingsplicht in van ongebruikelijke transacties.  Ingevolge deze wetgeving is COMITIUS verplicht haar cliënt te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren.  De cliënt aanvaardt de toepassing van deze wetgeving en de cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens bezorgen.

 

Logo-Comitius

Kantoor Vosselaar

Vredelaan 20

2350 Vosselaar
mobile

+32 497 430 025

+32 14 47 83 22

advocaat

Advocaat Freddy Mols

BE 0893.498.870

Kantoor Turnhout

Begijnenstraat 17

2300 Turnhout

mobile

+32 498 577 211

+32 14 703 728

advocaat

Advocaat Gert Verreyt

BE 0890.976.375

advocaat

Advocaat Thomas Van Bourgognie

mobile

+32 494 70 59 79

BE 0563.434.594

Kantoor Geel

Vaartstraat 72

2440 Geel

mobile

+32 498 577 211

+32 14 703 728

advocaat

Advocaat Gert Verreyt

BE 0890.976.375

Openingsuren

Ma-Vrij: 8.30 - 18.00

CONSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK.

 

Telefonisch 24/7 bereikbaar!