Aansprakelijkheid & Verzekering

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Wat betreft de professionele aansprakelijkheid, wordt deze hoe dan ook beperkt tot de bedragen dewelke bij toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden uitbetaald.

Dit betreft dus zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid en het gaat dan ook over iedere vorm van verlies of schade in hoofde van de cliënt. Mocht geen vergoeding kunnen gebeuren in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan de COMITIUS betaalde ereloon.

De cliënt staat zelf in voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of haar aan COMITIUS verleende informatie; voor gebrekkige informatie kan deze niet aansprakelijk zijn.  COMITIUS zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen of schade veroorzaakt door de handelingen of nalatigheden of iedere andere houding in hoofde van de cliënt of diens aangestelde.  Zij is evenmin aansprakelijk voor tekortkomingen van derden dewelke worden ingeschakeld in dossiers, ook al worden deze prestaties aan COMITIUS aangerekend. Men denkt hier dan aan de tussenkomsten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders en dergelijke meer.

De beroepsaansprakelijkheid van de COMITIUS is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV en medeverzekeraar ZURICH INSURANCE en KBC VERZEKERINGEN. De polis beroepsaansprakelijkheid werd gesloten door de Orde van Vlaamse Balies en dit voor alle advocaten.

Alle advocaten van COMITIUS zijn separaat gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering vanaf hun inschrijving op het tableau of op de lijst van advocaten – stagiairs.

De verzekering geldt voor de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van fouten of nalatigheid in de beroepsuitoefening. De beroepsaansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortvloeit uit activiteiten die vreemd zijn aan de beroepsuitoefening. Wanneer stukken of documenten die toevertrouwd zijn aan COMITIUS, worden gestolen, beschadigd of verloren gedaan, geldt de verzekering ook (inclusief voor de kosten van wedersamenstelling van het dossier). De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd ten belope van een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval.

De cliënt aanvaardt dat deze dekking volstaat. Er is ook een verzekering voor insolvabiliteit van advocaten afgesloten bij NV AMLIN. Per schadegeval is de maximale dekking € 125.000. Maximaal wordt € 625.000 per advocaat gedekt. Er is enkel dekking in België. Voor deze polis komt een verzekeringsmakelaar tussen, namelijk makelaar VAN BREDA dewelke te bereiken is via ordevlaamsebalies@vanbreda.be.

Voornoemd verzekeraar AMLIN is gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.noemde makelaar – tussenpersoon VAN BREDA RISK & BENEFITS is gevestigd te 2140 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 297 (tel. 03/217.67.67).

Alle informatie omtrent de verzekering kan ook bekomen worden bij de Balie Provincie Antwerpen, Simon Bolivarplaats, 2000 ANTWERPEN.

*** 

BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES

Als advocaten ingeschreven aan de Balie Provincie ANTWERPEN zijn de advocaten van COMITIUS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die kunnen geraadpleegd worden op de website www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de eigen Antwerpse Balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieprovincieantwerpen.be of opvraagbaar zijn in de kantoren van deze balie te 2000 ANTWERPEN, Simon Bolivarplaats.

***

 

Logo-Comitius

Kantoor Vosselaar

Vredelaan 20

2350 Vosselaar
mobile

+32 497 430 025

+32 14 47 83 22

advocaat

Advocaat Freddy Mols

BE 0893.498.870

Kantoor Turnhout

Begijnenstraat 17

2300 Turnhout

mobile

+32 498 577 211

+32 14 703 728

advocaat

Advocaat Gert Verreyt

BE 0890.976.375

advocaat

Advocaat Thomas Van Bourgognie

mobile

+32 494 70 59 79

BE 0563.434.594

Kantoor Geel

Vaartstraat 72

2440 Geel

mobile

+32 498 577 211

+32 14 703 728

advocaat

Advocaat Gert Verreyt

BE 0890.976.375

Openingsuren

Ma-Vrij: 8.30 - 18.00

CONSULTATIES ENKEL OP AFSPRAAK.

 

Telefonisch 24/7 bereikbaar!